Медиумска писменост

AddThis Social Bookmark Button

Медиумската писменост  и средното образование

Во обидот да се претстави влијанието на медиумската писменост во  развојот на ученикот и посебно во воспитно - образовните процеси во училиштето, се отвораат неколку прашања. Едно од основните, е прашањето за местото на ученикот во процесот на образовaние и воспитание, неговиот одраз во општествениот контекст и посебно, начинот на перцепција на светот низ кој,  тој ги поминува фазите на своето себеспознавање.

Со современото општество владее принципот на општа темпорализација на животот, според кој времето станува сè: мислење, случувања, настани... - сè што го осмислува и одразува човекот. Во овие услови,  општеството се менува. Научно -технолошката револуција влијае на структуралните промени на сите сфери на човековото живеење и општествено однесување. Традиционалните вредности добиваат поинаква смисла и значење во современ контекст.
Целиот текст превезмете го тука
Извор на слика: Нова Македонија

 

Во обидот да се претстави влијанието на медиумската писменост во  развојот на ученикот и посебно во воспитно - образовните процеси во училиштето, се отвораат неколку прашања. Едно од основните, е прашањето за местото на ученикот во процесот на образовaние и воспитание, неговиот одраз во општествениот контекст и посебно, начинот на перцепција на светот низ кој,  тој ги поминува фазите на своето себеспознавање.

                Со современото општество владее принципот на општа темпорализација на животот, според кој времето станува сè: мислење, случувања, настани... - сè што го осмислува и одразува човекот. Во овие услови,  општеството се менува. Научно -технолошката револуција влијае на структуралните промени на сите сфери на човековото живеење и општествено однесување. Традиционалните вредности добиваат поинаква смисла и значење во современ контекст.

 

МИМIDSCSEJCФинансирано од:Министерство за образование и наукаВисока школа за новинарство и за односи со јавностаБиро за развој на образованието